AYZASOFT YAZILIM BİLİŞİM DONANIM SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

YAZILIM ÜRÜNLERİ KULLANIM ve SATIŞ SÖZLEŞMESİ

MADDE 1: TARAFLAR VE TANIMLAR

İş bu sözleşme …/…/…… tarihinde ticari merkezi Refahiye Mah. 284. Sokak No : 1 Duranay Apt. Daire 3 Haliliye/ŞANLIURFA adresinde mukim Ayzasoft Yazılım Bilişim Donanım Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“AYZASOFT” olarak anılacaktır) ile ……………………………………………………………………………………………………… Adresinde mukim …………………………………………………………………………………………………… (“MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) arasında imzalanmıştır. Sözleşmeye konu olan AYZASOFT DAVA TAKİP VE MUHASEBE OTOMASYONU bundan sonra YAZILIM olarak anılacaktır.

MADDE 2: SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI

Sözleşmenin konusu AYZASOFT ile MÜŞTERİ arasındaki YAZILIM kullanma hizmetinde tarafların hak ve yükümlülüklerini belirlemektir. Bu sözleşme YAZILIM için barındırma, kullanma ve satış sonrası verilen hizmetleri içerir. Sözleşmenin yürürlüğe girmesi ile birlikte taraflar yapılacak işlemlerin bu sözleşmede belirtilen esaslara ve hükümlere göre sürdürüleceğini kabul ve beyan eder. AYZASOFT bu SÖZLEŞME’de bahsi geçen şartlar altında YAZILIM’ı, MÜŞTERİ’ye kullandırtmayı kabul eder. AYZASOFT kullanım süresinden bağımsız YAZILIM'ın tek sahibidir.

MADDE 3: MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1.   MÜŞTERİ, masa üstü ve/veya web tabanlı yazılımların yükleneceği sunucu (sunucu/hosting) sistemini ve bu sistemin çalışabilmesi için gerekli donanım/yazılım gereksinimlerini kendisi tedarik etmekle yükümlüdür. Müşteri barındırma hizmetini ve alan adı tescilini AYZASOFT’tan talep ederse o yılın ücret tablosu üzerinden hesaplanacak ve ek ücret sözleşme bedeline yansıtılacaktır.

3.2.   Yazılım süresi boyunca AYZASOFT’un talep ettiği bilgi, evrak ve yazılı dokümanları kendisi tedarik etmeli veya ettirmelidir. Müşterinin gerekli dokümanları zamanında vermemesinden kaynaklanan gecikmeden dolayı AYZASOFT sorumlu tutulamaz.

3.3.   MÜŞTERİ, AYZASOFT tarafından üretilen yazılımlarda kullanılan özel yazılım tekniklerinin telif hakkının AYZASOFT’a ait olduğunu, bu yazılımların hiçbir şekilde çoğaltılıp, dağıtılmayacağını kabul ve beyan eder.

3.4.   MÜŞTERİ, dile getirdiği tüm fikir, düşünce, ifade, yorum ve yazıların kendisine ait olduğunu, AYZASOFT’un hiçbir şekilde sorumlu olmadığını kabul ve beyan eder.

MADDE 4: AYZASOFT’UN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1.   Müşteri’nin satın almak istediği yazılımı belirlenen server/ana bilgisayarlara kurmak ve gerekli eğitimleri vermekle yükümlüdür.

4.2.   Müşteri’ye sağlanmakta olan hizmetlerle ilgili oluşabilecek yazılım hatalarını 1 hafta içerisinde düzeltmekle yükümlüdür. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir. Eğitimlerin süresi 3 işgününü geçmeyecek şekilde ayarlanacak ve programı doğrudan kullanan kişilerle sınırlı tutulacaktır.

4.3.   Müşteri için hazırlanmış tasarımdaki mevcut bölümlerdeki basit değişiklikler (komple tasarım ve kod/blok/div değişikliği gerektirmeyen düzeltmeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra AYZASOFT’un belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri sisteme entegre edeceğini beyan eder. Bu düzeltmeler için ücret talep edilmeyecektir.

4.4.   Müşteri tarafından talep edilen ve AYZASOFT tarafından da uygun görülen ek tasarım (tasarım ve kod değişikliği gerektiren düzeltmeler, sayfa eklemeler) için, gerekli çalışmayı tamamladıktan sonra belirleyeceği en kısa süre içinde gerekli düzenleme ve ilaveleri ek ücret mukabilinde sisteme entegre edeceğini beyan eder.

4.4.   Müşteri tarafından iş süreçlerini yazılımsal olarak entegre etmekle yükümlü olup, istenilen işleyişin yerine getirmesiyle yükümlüdür.

4.5.   AYZASOFT, yazılım ürünlerinin yanlış kullanımından, hukuka veya kanunlara aykırı işlerde kullanılmasından dolayı ortaya çıkabilecek maddi, manevi, hukuki ve mali sonuçlardan, kazanç veya kayıplardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.

MADDE 5: GİZLİLİK VE GÜVENLİK

5.1.   Hem AYZASOFT hem de MÜŞTERİ birbirlerinin gizlilik kurallarına saygı göstermelidir. Üçüncü şahıslarla paylaşılması zorunlu olmayan ve zaten diğer kişilerin ulaşımına açık olmayan tüm bilgiler gizli kabul edilip başka kişilerle paylaşılmamalıdır.

5.2.   AYZASOFT, Dosya Transfer Yetkisi (FTP), Veri tabanı, Yönetim Kontrol Paneli şifreleri ile yazılım içeriğine ve veri tabanına kayıtlı bilgileri ve özel bilgileri 3. kişi ve kuruluşlarla paylaşmayacağını ve kullandırmayacağını beyan ve taahhüt eder.

5.3.   MÜŞTERİ, kendi çalışanlarının, herhangi bir kasıt, ihmal ya da kusurundan dolayı şifrelerin ve veri tabanlarında kayıtlı bilgilerin 3. kişi veya kuruluşların eline geçmesi halinde doğabilecek zararlardan AYZASOFT mesul değildir.

MADDE 6: ELEKTRONİK KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ

Taraflar arasında ve tarafların yetkililerince yapılan e-posta, anlık mesaj ve faks gibi elektronik yazışma kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

MADDE 7: TEBLİGATLAR

İşbu sözleşme ve uygulanması ile ilgili olarak yapılacak her türlü tebligat için, taraflar, işbu sözleşmede yazılı adresleri, yasal ikametgâh olarak belirlemişlerdir. Taraflar, bu adreslerde vaki değişiklikleri, diğer tarafa, noter kanalı veya iadeli taahhütlü mektup yolu ile bildirmedikleri takdirde, bu adreslerine yapılacak tebligatların geçerli, usulüne uygun ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

MADDE 8: GARANTİ

8.1.   Yazılımın garanti süresi, istenilen (programda mevcut olan) her türlü fonksiyonu yerine getirecek şekilde test işlemleri tamamlandıktan sonra çalışır durumda yayımlandığı tarihten itibaren başlayacak ve 1 yıl olacaktır.

8.2.   AYZASOFT tarafından titizlikle geliştirilen ve test aşamasında olası hatalardan arındırılan yazılımda, 1 yıllık garanti süresi içerisinde olabilecek yazılım veya tasarım hatalarının düzeltilmesinde veya yazılımın çalışmaması durumunda müdahale edilip çalışır duruma getirilmesi esnasında herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

MADDE 9: İŞİN TAMAMLANMASI & İPTALİ

9.1.   Sistemin hazırlanması ve çalışır duruma getirilmesi MÜŞTERİ haricinde bir sebepten dolayı tamamlanmayacak ise AYZASOFT aldığı tüm ücretleri iade etmek zorundadır.

9.2.   Müşteri için yapılmış olan tüm fonksiyonel ve tasarımsal ürünler/çalışmalar sözleşme sonrasında dijital olarak veya mail ile MÜŞTERİ’ye iletildiğinde/sunulduğunda AYZASOFT işin %100’ünü tamamlamamış/teslim etmemiş olsa dahi peşin olarak aldığı sözleşme tutarında belirtilen %50’lik ön ödeme kısmını müşteri talep etmeyecektir.

MADDE 11: PROJE AMACI

Günümüz teknolojisine uygun gerek görsel gerekse de teknolojik olarak kurumu en iyi şekilde işleyişini sürdürecek ve yönetimsel marj sağlayacak müşterinin ihtiyaçları doğrultusunda yazılımın müşteriye hazırlanıp sunulmasını ve kurulum start-up kapsamaktadır.

MADDE 12: KULLANIM LİSANSI KAPSAMI

12.1.   Kullanım lisansı MÜŞTERİ 'ye, yazılımları, satış sözleşmesinde belirtilen lokasyon ve kullanıcı sayısını aşmamak kaydıyla bilgisayarlarına kurma, belirtilen sürede kullanma ve sadece yedekleme amacıyla kopyalama hakkı verir. Yazılımın lisansta belirtilenden fazla lokasyonda ve belirtilenden fazla kullanıcı tarafından kullanılabilmesi için ek yazılım paketi veya ek kullanıcı lisansı satın alınmalıdır.

12.2.   Kullanım lisansı, yazılımların bilgisayara yüklenmesi, çalıştırılması, kullanılması ve yedeğinin alınması haklarını kapsar.

12.3.   MÜŞTERİ, yazılımları ödünç vermek, kiralamak gibi bedelli veya bedelsiz hiçbir biçimde üçüncü kişilerin yararına sunamaz, kullandıramaz.

12.4.   Münhasır olmayan bu hakkın dışında kalan tüm diğer telif hakları ve mülkiyet hakkı AYZASOFT’a aittir ve bu sözleşme kapsamı dışındadır.

12.5.   MÜŞTERİ, bu sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerini hiçbir şekilde üçüncü bir kişiye devredemez.

12.6.   Taraflar, AYZASOFT’un bu sözleşme konusu yazılımlar üzerinde MÜŞTERİ'ye yalnızca "kullanım lisansı" verdiğini, MÜŞTERİ'nin üretkenlik, iş, gelir ve/veya kâr kaybı, yazılımın yerelleştirilmesi, yazılımın ve verilerin kullanılması gibi nedenlerle ortaya çıkabilecek herhangi bir kayıp veya zarar konularında AYZASOFT’un hiçbir sorumluluğu olmadığı için bunları tazmin etmekle yükümlü olmayacağını peşinen beyan, kabul ve taahhüt etmişlerdir.

12.7.   Yazılım ürünlerinin üzerinde çalıştığı işletim sistemi, veri tabanı ve ağ yazılımlarına destek hizmeti vermek ve bunlardan kaynaklanan sorunlara çözüm getirmek AYZASOFT’un görev ve sorumluluğunda değildir.

MADDE 13: YAZILIM TEKLİF HAKLARI

13.1.   Yazılım ve dokümantasyonun telif hakları 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu ve muhtelif Vergi Kanunu hükümleri ile koruma altına alınmıştır.

13.2.   AYZASOFT tarafından temin edilen yazılım ürünlerinin üzerinde çalıştığı ve telif hakları AYZASOFT’a ait olmayan veri tabanı, işletim sistemi ve iletişim ağı yazılımlarının geçerli ve yeterli kullanım lisansına sahip olunmasından münhasıran MÜŞTERİ sorumludur.

MADDE 14: HİZMET SÜRESİ VE BEDELİ

14.1.   MÜŞTERİ, adı geçen yazılımı satın alma/kiralama esaslarına göre tedarik edecektir.

14.2.   Yazılımın satın alma durumunda toplam tutarı veya kiralama durumunda yıllık ücreti ......................... TL + KDV olarak belirlenmiştir.

14.3.   Satın alma durumunda yazılımın toplam satış bedeli 14.2. Maddedeki ödeme planına göre ve ilk yıldan sonraki her yıl için programın o yılki satış bedelinin %25’i oranında yıllık bakım ve güncelleme ücreti MÜŞTERİ’den tahsil edilir. Kiralama durumunda ise yıllık kiralama bedeli MÜŞTERİ’den her yıl başında tahsil edilir.

14.4.   İşbu sözleşme ile taahhüt edilen teknik destek ve hizmetin süresi 1 (bir) yıl olarak belirlenmiştir.

14.5.   Ödemelerin yapılmaması durumunda AYZASOFT taahhüt ettiği hizmeti erteleme, durdurma/ askıya alma veya iptal etme hakkına sahiptir.

MADDE 15: YETKİLİ MAHKEME VE İCRA DAİRELERİ

İşbu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. 15 (onbeş) maddeden oluşan işbu sözleşme …/…/…… tarihinde 2 (İki) nüsha olarak düzenlenmiş olup, okunmuş ve imza altına alınmıştır.

MÜŞTERİ

Şirket Unvanı
(Ad Soyad)
Adres
Telefon
Yetkili
Ad Soyad
İmza

AYZASOFT

Şirket Unvanı
Ayzasoft Yazılım Bilişim Donanım Sanayi Ticaret Limited Şirketi
Adres
Refahiye Mah. 284. Sokak No :1 Duranay Apt. Kat 3 Haliliye/ŞANLIURFA
Telefon
Yetkili
Ad Soyad
İmza

Ayzasoft Yazılım Bilişim Donanım